7.04.2009

COMMAND LINE - LỆNH TRONG LINUX

Ghi chú:
- Nội dung trong dấu [] phải được cụ thể khi thực hiện lệnh
ví dụ: #hostname [tên mới] thì khi chạy lệnh phải là #hostname Server

A. LỆNH HỆ THỐNG
1. Logout máy
#exit hoặc #logout hoặc Ctrl + D

2. Khởi động máy
#reboot hoặc #init-6 hoặc #shutdown -r - now

3. Tắt máy
#poweroff hoặc #init 0 hoặc #shutdown -t -now

4. Xem tên máy tính
#hostname

5. Đổi tên máy tính tạm thời
#hostname [tên mới]

6. Xem user hiện hành
#whoami

7. Xem thông tin user hiện hành
#finger

8. Thay đổi thông tin user hiện hành
#chfn

9. Xem lại user đang login
#who hoặc #w

10. Xem terminal hiện hành
#tty

11. Chuyển qua terminal khác
Alt+F1 đến Alt+F6 (máy ảo)
Alt+Ctrl+F1 đến Alt+Ctrl+F6 (máy thật)

12. Xem trợ giúp lệnh
#man [tên lệnh]

13. Xem danh sách các lệnh đã gõ
#history

14. Xem thời gian
#date

15. Xem lịch
#cal

16. Xem địa chỉ IP
#ifconfig

17. Đặt IP tạm thời
#ifconfig eth0 [ip] netmask 255.255.255.0

18. Disable card mạng
#ifconfig eth0 down

19. Enable card mạng
#ifconfig eth0 up

20. Xem bảng routing
#route -n hoặc #netstat -rn

21. add default gateway
#route add default gw [IP]

22. delete default gateway
#route delete default gw [IP]

23. Kiểm tra kết nối đến máy khác
#ping [ip gateway]

24. Xem thông tin DNS
#more /etc/resolv.conf

25. Khởi động chế độ đồ họa (Start graphic mode)
#startx

26. Chuyển đổi giữa các user
#su -[tên user]

27. Tạo user
#useradd [tên user]

28. Xem danh sách các tiến trình của hệ thống
#top

29. Chuyển lệnh chạy ở chế độ background
#[command]&

30. Điều khiển job - liệt kê các job đang hoạt động
#jobs

31. Chuyển background sang foreground
#fg [number]

32. Biến môi trường (chứa thông tin của hệ thống)
- Xem
#env hoặc #printenv

- In
#echo $[tên]

- Cài đặt
#rpm=[tên]
#export rpm=[tên]

- Gỡ bỏ
#unset [tên]

B. LỆNH VỚI TẬP TIN, THƯ MỤC
1. Tạo thư mục
#mkdir [name]
ví dụ: #mkdir Soft

2. Liệt kê thư mục
#ls

3. Xem đường dẫn thư mục hiện hành
#pwd

4. Chuyển đổi thư mục
#cd [tên thư mục]
ví dụ: #cd /Soft

5. Xóa thư mục rỗng
#rmdir [tên thư mục]
ví dụ: #rmdir Soft

6. Xóa thư mục không rỗng
#rm -rf [tên thư mục]

7. Đổi tên thư mục
#mv [tên cũ] [tên mới]

8. Sao chép thư mục
#cp [tên thư mục] [đường dẫn mới]

9. Đọc nội dung tập tin
#cat [tên tập tin] hoặc #more [tên tập tin] hoặc #less [tên tập tin]

10. Xem nội dung tập tin
#head [tên tập tin] hoặc #tail [tên tập tin]

11. Tạo file rỗng
#touch [tên file]

...